Azyl – ochranný status, který stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s rizikem jejího pronásledování z důvodů přesně vyjmenovaných v mezinárodních i národních právních nástrojích (v ČR jsou důvody udělení azylu specifikovány v zákoně o azylu)

Azylová zařízení – zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra, která slouží k ubytování žadatelů o udělení mezinárodní ochrany či držitelů mezinárodní ochrany; podle účelu se rozlišují tři druhy: přijímací středisko, pobytové středisko a integrační azylové středisko

Azylant – cizinec, kterému byl udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu

Cizinec – osoba, která není státním občanem České republiky

Clickbait – poutavý titulek, který má za úkol nalákat co nejvíce čtenářů na koupení novin či prokliku na internetu. Může být zavádějící, obsahovat informace vytržené z kontextu nebo úplně lživé

Dezinformace – je lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince či celé skupiny

Dlouhodobé vízum – vízum opravňující k pobytu nad 90 dnů, uděluje se obvykle s maximální platností 1 roku

Dlouhodobý pobyt – druh dočasného povolení k pobytu, uděluje se cizinci, který hodlá na území pobývat po dobu delší než 1 rok

Dobrovolný návrat – dobrovolné vycestování cizince z území České republiky do země původu nebo jiného státu ochotného cizince přijmout; při dobrovolných návratech z ČR asistuje Ministerstvo vnitra, Správa uprchlických zařízení a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

Dočasná ochrana - krizový mechanismus EU, který se aktivuje ve výjimečných okolnostech v případě hromadného příchodu osob s cílem poskytnout okamžitou a kolektivní ochranu vysídleným osobám a zmírnit tlak na vnitrostátní azylové systémy zemí EU. Poprvé v historii byla dočasná ochrana aktivována v případě ruské vojenské agrese na Ukrajině. Dočasná ochrana s platností do jara 2023 zahrnuje také ubytování, přístup na pracovní trh, zdravotní péči a další pomoc, o jejíž konkrétní podobě rozhodují jednotlivé státy.

Doplňková ochrana – vedle azylu další forma mezinárodní ochrany, která se uděluje cizincům, kteří nesplňují důvody pro udělení azylu, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že v jejich případě jsou důvodné obavy, že pokud by byli tito cizinci vráceni do státu, jehož jsou státními občany (v případě osob bez státního občanství do státu jejich posledního trvalého bydliště), by jim hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy

Držitel mezinárodní ochrany – osoba, které byl udělen azyl či doplňková ochrana

Fake news – jsou to nepravdivé, lživé či zkreslené zprávy v obecném smyslu slova

Hatespeech – veřejný projev, který podněcuje, rozšiřuje, propaguje nebo ospravedlňuje nenávist vůči jednotlivcům nebo skupinám osob pro jejich výraznou vnější charakteristiku (pohlaví, rasa, náboženství atp.)

Hoax – falešná poplašná zpráva. Má především za úkol vzbudit u příjemce paniku, vyvolat strach či naštvání. Často varuje před konkrétní i neurčitou hrozbou a obsahuje apel na další šíření

Integrace – proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího obyvatelstva. Jedná se o komplexní, obousměrný jev, který je přirozeným důsledkem migrace a který má své politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty.

Krátkodobé (schengenské) vízum – opravňuje cizince k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů (ve 180 dnech, viz krátkodobý pobyt); uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) či jako letištní průjezdní

Konspirační teorie – Teorie o jakékoliv situaci, události, skupině lidí či fyzikálním jevu. Musí vždy obsahovat nějaký reálný, skutečný základ (tvar Země, bílé čáry za letadlem, úmrtí celebrity, přírodní či společenská krize atd…). Autor konspirace si tento základ vezme a nasadí na něj smyšlený kontext (Země je placatá, práškování z letadla, celebrita žije, Covid neexistuje, zemětřesení se nestalo). Tento kontext či vysvětlení je téměř vždy velmi zjednodušující. Dává lidem jasná a srozumitelná vysvětlení o komplikovaných a komplexních tématech.

Krátkodobý pobyt – pobyt v maximální délce 90 dní v jakémkoli 180 denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu). Evropská legislativa pak pro účely těchto krátkodobých pobytů rozlišuje třetí země na ty, jejichž občané pro vstup a krátkodobý pobytu na území států uplatňujících společnou vízovou politiku musejí disponovat vízem a na ty, kteří jsou od tohoto požadavku osvobozeni.

Legální migrace – proces řízeného, státem kontrolovaného přistěhovalectví; ČR může imigraci regulovat prostřednictvím vízové praxe (udělení víza) a prostřednictvím pobytových oprávnění (vydáním povolení k pobytu). Mezinárodní ochrana – ochrana poskytnutá v České republice cizinci formou azylu nebo doplňkové ochrany

Mainstreamová média – média oslovující většinovou populaci

Manipulace – manipulátor vědomě, nebo i nevědomě, působí na druhé tak, aby jednali v jeho prospěch

Migrace – přesun jednotlivců i skupin v prostoru; může být krátkodobá, dlouhodobá, trvalá i opakovaná (cirkulární)

Migrant – v obecném smyslu slova je to osoba, která se nachází mimo teritorium státu, jehož je občanem či státním příslušníkem, a která pobývá v cizí zemi více než jeden rok, bez ohledu na důvody, dobrovolně či nedobrovolně, legálně či ilegálně

Nelegální migrace – migrace, která probíhá bez kontroly a řízení ze strany cílových zemí. Cizinci vstupují do cílových zemí, či v nich pobývají, bez řádného oprávnění (vízum, pobytové oprávnění)

Nucený návrat – nucené vycestování cizince z území České republiky do země původu; nucené návraty provádí Policie ČR

Občan třetí země – občan státu, který není členem Evropské unie a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska (EU+)

Předsudky – zakořeněný neobjektivní názor, který je založen na vlastní zkušenosti, nebo na zkušenosti někoho jiného. Může být i pozitivní

Přechodný pobyt – v obecné rovině jakýkoli povolený pobyt cizince na území ČR, který není pobytem trvalým; jedná se rovněž o typ pobytu, který je určen pro cizince, kteří jsou občany některého ze států EU nebo pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU, a plánují pobývat na území ČR přechodně déle než 3 měsíce

Stereotypizace – z pohledu toho, kdo věří určitému stereotypu, je stereotyp nebezpečný, protože uzavírá možnost komunikace a zabraňuje přijímat vlastní pozitivní zkušenosti. A pro toho, na koho je stereotyp zaměřen je nebezpečný tím, že bere motivaci vyniknout a zcela odrazuje od osobní aktivity

Trvalý pobyt – jeden z druhů povolení k pobytu pro cizince na území ČR; nejčastěji je udělován po splnění podmínky nepřetržitého pobytu na území ČR, dále může být udělen bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR či po řízení o mezinárodní ochraně

Uprchlík – kterákoli osoba, jež se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských, politických názorů. Totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti, která se vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit.